Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke deskundigheid en zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. VGA juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig- en onjuistheden van de website www.vga-juristen.nl en van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie kan niet worden opgevat of worden gebruikt als professioneel en juridisch advies van welke aard dan ook. Voor een professioneel en juridisch advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een jurist van VGA juristen.

Gebruik

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGA juristen. De overtreder van deze bepaling is schadeplichtig jegens VGA juristen en vrijwaart VGA juristen voor aanspraken van derden.

Verwerking persoonsgegevens
De juristen van VGA juristen verwerken persoonsgegevens van Opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de door de Opdrachtgevers verstrekte opdrachtbevestiging. VGA juristen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacystatement. Klik hier om het Privacystatement te downloaden.

Algemene Voorwaarden VGA juristen
Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden VGA juristen van toepassing. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.